Η Χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών για παρουσίαση Πολεοδομικών και Χωροταξικών πληροφοριών.

Info: [email protected]

whitepaper1

Εισαγωγή

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Σ.Γ.Π.) δίνουν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα παρουσίασης γεωγραφικών πληροφοριών με τη μορφή επιπέδων, σε ψηφιακούς χάρτες. Η ενσωμάτωση Σ.Γ.Π σε διαδικτυακές εφαρμογές είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη λόγου του οι πληροφορίες αυτές γίνονται άμεσα διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. Σε αυτό το άρθρο θα εστιάσουμε στην ανάγκη χρήσης των Σ.Γ.Π για την παρουσίαση πολεοδομικών και χωροταξικών πληροφοριών, όπου λόγω του πλήθους των διαταγμάτων που αφορούν τον καθορισμό χρήσεων γης, αρχαιολογικών χώρων, προστατευόμενων περιοχών και ειδικών χωρικών οργανώσεων, μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Πλεονεκτήματα χρήσης των Σ.Γ.Π.

Ένας ψηφιακός χάρτης ή γεω – αναφερμένες δορυφορικές εικόνες, αποτελούν το υπόβαθρο παρουσίασης των πολεοδομικών και χωροταξικών πληροφοριών.

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες Σ.Γ.Π. παρέχουν άμεση πληροφόρηση στον χρήστη όπως:

– Εντοπισμός ακινήτου
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τη θέση της έκτασης που τον ενδιαφέρει στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης μέσω της εποπτείας που του παρέχεται, μπορεί να εντοπίσει ορισμένα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα που αφορούν την θέση του εν λόγω ακινήτου σε σχέση με τις υφιστάμενες χρήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

– Ανάκτηση γεωμετρικών πληροφοριών
Αρκετές πλατφόρμες Σ.Γ.Π. δίνουν περεταίρω δυνατότητες στον χρήστη, όπως για παράδειγμα να προσδιορίσει το εμβαδόν του ακινήτου, να μετρήσει τα μήκη των πλευρών του ή ακόμη και να εξάγει τις συντεταγμένες των κορυφών του στο εθνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς.

Πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι η ακρίβεια αυτών των μετρητικών πληροφοριών εξαρτάται τόσο από την γεωμετρική ακρίβεια των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί στο εκάστοτε Σ.Γ.Π. όσο και από την ακρίβεια του υποβάθρου παρουσίασής τους (π.χ. ψηφιακός χάρτης, δορυφορικές εικόνες, ορθοφωτοχάρτες, κλπ).

– Προσδιορισμός γενικού πολεοδομικού καθεστώτος
Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει εάν το ακίνητό του βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου. Αυτό είναι εφικτό ελέγχοντας τις οριοθετήσεις των οικισμών ή τα όρια των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων. Εάν ένα ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου οικισμού ή όχι είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι η οικοδομισημότητά του εξαρτάται από διαφορετικές παραμέτρους σε κάθε περίπτωση. Επίσης γίνεται προφανές ότι η αξία του επηρεάζεται αναλόγως.

– Έλεγχος πιθανών περιορισμών ή απαγορεύσεων στη δόμηση ή στη χρήση
Ο χρήστης μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας Σ.Γ.Π. μπορεί να γνωρίζει εάν η έκταση γης που τον ενδιαφέρει είναι εντός κάποιας προστατευόμενης ζώνης με πιθανούς περιορισμούς ή απαγόρευση στη δόμηση. Μερικές από αυτές αναφέρονται παρακάτω.

Στην Ελλάδα, τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και τα Σχέδια Οικιστικής Ανάπτυξης Πόλεων καθορίζουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση των χρήσεων γης και την προστασία του περιβάλλοντος των Δήμων της χώρας .
Οι Ζώνες Οικιστικού ελέγχου είναι ζώνες που έχουν θεσμοθετηθεί για την προστασία του περιβάλλοντος και αποσκοπούν στην άμεση προστασία και έλεγχο της δόμησης και των χρήσεων γης στην εκτός σχεδίου περιοχή και εκτός ορίων οικισμών.
Η βιοποικιλότητα της Ελλάδας προστατεύεται από τη ζώνη Natura. Για τις περιοχές που βρίσκονται εντός της ζώνης Natura, υφίστανται ειδικές διατάξεις όσον τις δυνατότητες δόμησης .
Επίσης υπάρχουν περιοχές όπου απαγορεύονται εντελώς οι οικοδομικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα οι χαρακτηρισμένοι αρχαιολογικοί χώροι , οι δασικές εκτάσεις, τα ρέματα , ο αιγιαλός κλπ, αποτελούν χαρακτηριστικές τέτοιες περιοχές.

– Ανάκτηση Πολεοδομικών Πληροφοριών
Για περιοχές με σχέδιο πόλης ή σχέδιο οικισμού ο χρήστης μπορεί να προσδιορίσει τον αριθμό του συγκεκριμένου οικοπέδου που τον ενδιαφέρει αλλά και τον αριθμό του οικοδομικού τετραγώνου όπου αυτό βρίσκεται. Επίσης χρήσιμη πολεοδομική πληροφορία είναι ο τομέας δόμησης, μιας και αυτός καθορίζει τους όρους δόμησης των οικοπέδων.

Ένα παράδειγμα χρήσης Σ.Γ.Π.

Στην λογική των ανοιχτών δεδομένων αναπτύξαμε τη Γεωβάση. μία διαδικτυακή πλατφόρμα παρουσίασης πολεοδομικών και χωροταξικών πληροφοριών για την ευρύτερη περιοχή της πόλης των Ιωαννίνων. Η πρόσβαση στα διαθέσιμα επίπεδα είναι δωρεάν και ο ενδιαφερόμενος χρήστης μπορεί να πληροφορηθεί για το τι ακριβώς ισχύει για την έκταση που τον ενδιαφέρει είτε εντός είτε εκτός σχεδίου πόλεως.
Σε περίπτωση που η έκταση γης που τον ενδιαφέρει εντοπίζεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, μπορεί να προσδιορίσει σε ποια κτηματική περιφέρεια ανήκει ή να ελέγξει εάν βρίσκεται σε κάποια προστατευόμενη ζώνη, όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω.
Για ένα οικόπεδο ο χρήστης αφού πρώτα το εντοπίσει στον ψηφιακό χάρτη μπορεί να εξάγει προσεγγιστικές πληροφορίες για το εμβαδόν, τα μήκη των πλευρών , αλλά και να πληροφορηθεί τον αριθμό του οικοδομικού τετραγώνου ή τον τομέα δόμησης στον οποίο ανήκει .

Επίλογος

Για όλες τις παραπάνω ενέργειες δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις παρά μόνο μια εξοικείωση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή . Το όφελος για τον ίδιο είναι ότι μπορεί να σχηματίσει μια αρχική εικόνα για το ακίνητο που κατέχει ή τον ενδιαφέρει να αποκτήσει, χωρίς να χάσει χρόνο για την συγκέντρωση των πληροφοριών από τις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες.
Τέλος, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι πριν από οποιαδήποτε απόφαση είναι αναγκαία η επικοινωνία και συμβουλή από έναν ειδικό, ο οποίος θα ερευνήσει περαιτέρω την σχετική πολεοδομική νομοθεσία για την περιοχή του ακινήτου και θα προσδιορίσει με ακρίβεια την γεωμετρία του , κάτι που ούτως ή άλλως απαιτείται από το νόμο εάν ο ενδιαφερόμενος θελήσει να προβεί στην αγορά ή μεταβίβασή του. Στη Ελλάδα το έργο αυτό γίνεται από τον Τοπογράφο Μηχανικό. ——————————————————————————————————————————————————————————

« | »