Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Γης.

Info: Ανεξάρτητος Σύμβουλος Ανάπτυξης

Εισαγωγή

Υπάρχουν πολλά οφέλη όταν ένα κοινό συμμετέχει ενεργά σε κοινωνικά ζητήματα όπως η διαχείριση γης. Μερικά από τα προφανή οφέλητης συμμετοχής του κοινού είναι η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των πολιτών, οι δυνατότητες σύναψης συνεργασιών, η αυξημένη εμπιστοσύνη μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και η διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων . Το διαδίκτυο βέβαια μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο προς αυτή τη καυεύθυνση. Online πλατφόρμες έχουν δημιουργηθεί για τη βελτίωση της επικοινωνίας και την απλοποίηση ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ διαφόρων φορέων. Μια Web 2.0 ιστοσελίδα, για παράδειγμα, επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται, έτσι ώστε αφενός να δημιουργείται διάλογος και αφετέρου να είναι εφικτή η δημιουργία μιας εικονικής κοινότητας. Αντιθέτως σε μια κοινή ιστοσελίδα οι χρήστες βλέπουν παθητικά το περιεχόμενο.

Το Διαδίκτυο και η διαχείριση της γης: Η περίπτωση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media).

Υπάρχουν τρία σημεία όπου το Διαδίκτυο μπορεί να βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση γης. 1) Το πρώτο είναι η διακυβέρνηση μέσω του e-land, η οποία ουσιαστικά κάνει τις πληροφορίες άμεσα διαθέσιμες στο κοινό και παρέχει σε όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη διαδικασία σχεδιασμού σχετικά με την πολιτική γης (π.χ. Online σχόλια). 2) Δεύτερον, η αξιοποίηση των online διαλόγων μέσα από συζητήσεις που προσφέρουν οι Web-based πλατφόρμες. Η χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης διευκολύνει την παράθεση απόψεων για ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Οι κοινωνικές αυτές πλατφόρμες είναι επίσης πολύ αποτελεσματικές στην ενσωμάτωση των απόψεων ετερογενών πληθυσμών. 3) Τέλος, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) είναι σημαντικά εργαλεία στην υποστήριξη αποφάσεων. Σε γενικές γραμμές, τα GIS είναι πιο αποτελεσματικά στην ανταλλαγή δεδομένων και στις χωρικές πληροφορίες, επειδή συνδυάζουν την επιστημονική θεωρία με την πρακτική πραγματικότητα. Έτσι, εάν τα GIS εργαλεία διατίθενται στο ευρύ κοινό, παράλληλα ενισχύεται και η χρηστή διακυβέρνηση.

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα να τροποποιούν περιεχόμενο και να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ως εκ τούτου, η άφιξη του «Ελκυστικού Διαδικτύου», σε συνδυασμό με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην location based κοινωνική δικτύωση, παρέχουν στους χρήστες δυναμικές γεωχωρικές και location-based υπηρεσίες πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή του κοινού, είναι λογικό ότι στα πολύ αρχικά στάδια σχεδιασμού θα εμπλακούν ενδιαφερόμενα άτομα, μιας και στο στάδιο αυτό η ανάπτυξη των ανάπτυξη των Γεω-ΤΠΕ εφαρμογών στηρίζεται σε κοινές μεθόδους συμμετοχής (π.χ. πανεπιστημιακά εργαστήρια).

Πολλοί θα συμφωνήσουν ότι για τις κυβερνήσεις, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δημιουργήσει καινούργιους διαύλους επικοινωνίας με τους πολίτες, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τον εκδημοκρατισμό. Ειδικότερα, Web based Geo-εφαρμογές (οι οποίες περιλαμβάνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύσωσης (social media)) έχουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα για τους δημόσιους λειτουργούς: 1) Βελτίωση της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα, 2) Βελτίωση στον σχεδιασμό πολιτικής, 3) Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών και 4) Βελτίωση της διαχείρισης της γνώσης.

Ωστόσο, εκτός απο τα παραπάνω οφέλη, η υιοθέτηση των κοινωνικών μέσων μαζικής δικτύωσης από τις κυβερνήσεις θέτει μια σειρά από πιθανούς κινδύνους και εμπόδια. Αυτοί αφορούν κυρίως τη διαχείριση ευαίσθητων αρχείων, την προστασία της ιδιωτικής πληροφορίας και της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων.

Συμπεράσματα

Είναι δεδομένο ότι αντιμετωπίζουμε μια νέα πραγματικότητα στη διαχείριση της γης και διοίκησης. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να επηρεάσουν τη διαχείριση γης και τα συστήματα διαχείρισης. Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να αξιοποιηθούνγια αυτές τις δραστηριότητες.

πίσω στα άρθρα

« | »