Νέος Οικοδομικός Κανονισμός και σχετικές Διατάξεις.

Striving Toward Conscious Construction

Info: Τοπογράφος Μηχανικός, συνεργάτης της Tekmon Geomatics

Εισαγωγή

Στην προσπάθεια της Ελληνικής πολιτείας να μπει ένα τέλος στην άναρχη δόμηση , τα τελευταία δύο χρόνια ψηφίστηκαν και μπήκαν σε ισχύ νέοι νόμοι και διατάξεις, που αλλάζουν άρδην τα όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα γύρω από τα θέματα της οικοδομής.
Οι μεταβολές αυτές ολοκληρώθηκαν με την ψήφιση του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.Ο.Κ.), που μπήκε σε ισχύ από τις αρχές του Ιουλίου 2012

Οι σημαντικότερες μεταβολές έχουν να κάνουν:

Με τον Νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών
Με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
Με τον τρόπο ελέγχου των οικοδομικών κατασκευών
Με τον τρόπο τήρησης αρχείου ταυτότητας του κάθε κτιρίου
Με την αντιμετώπιση της υπάρχουσας αυθαίρετης δόμησης

Τέλος με τον Ν.Ο.Κ. γίνεται μια πρώτη προσπάθεια παροχής κινήτρων για την δημιουργία κτιρίων με φιλο-περιβαλλοντικές παραμέτρους και λήψης ειδικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρία. Θα αναφερθούμε συνοπτικά σε κάθε μία από τις παραπάνω μεταβολές, εστιάζοντας κυρίως στα πιο κρίσιμα σημεία που πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης.


1. Νέος Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Με τον Ν.4030/2011, θεσπίστηκε ο Νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών , με τον οποίο καθιερώνονται

α. Η «Έγκριση δόμησης» δηλαδή η πιστοποίηση του δικαιώματος δόμησης , σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που επιτρέπει την έκδοση άδειας δόμησης και ισχύει για ένα χρόνο

β. Η «άδεια δόμησης» που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που ισχύει για τέσσερα χρόνια.

γ. Η ηλεκτρονική υποβολή όλων των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται (πέραν της έντυπης) ,καθώς ηλεκτρονικά θα γίνεται και η διεκπεραίωση , παρακολούθηση , ενημέρωση , ανάκληση , αναθεώρηση και κάθε είδους επικοινωνία, συναλλαγή ή υποβολή στοιχείων μεταξύ δημοσίων αρχών και πολιτών.

δ. Η εξάρτηση των κορυφών τόσο του οικοπέδου όσο και του περιγράμματος του κτιρίου από το κρατικό δίκτυο συντεταγμένων και

ε. Ο θεσμός των Ελεγκτών Δόμησης.


2. Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) (ΦΕΚ 407/Β/9-4-2010), τέθηκε το πλαίσιο αρχών και προϋποθέσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι υποχρεωτική η σύνταξη μελέτης Ενεργειακής απόδοσης, από την οποία να προκύπτει ότι το κτίριο ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.

Επίσης από τις αρχές του 2012, σε κάθε μίσθωση ή μεταβίβαση κτιρίου, είναι υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), το οποίο εκδίδεται από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές (https://www.buildingcert.gr/inspectors/) και ισχύει για δέκα χρόνια , πλην των περιπτώσεων ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου.

Η πολιτεία μέσω του προγράμματος Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον, χρηματοδοτεί παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των υφισταμένων κτιρίων (http://exoikonomisi.ypeka.gr).


3. Έλεγχος οικοδομικών κατασκευών

Για τον έλεγχο των οικοδομικών κατασκευών, θεσπίστηκαν με το Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) οι «Ελεγκτές Δόμησης» και οι αντίστοιχες αρμοδιότητες. Ο καθορισμός των κατηγοριών ελεγκτών δόμησης και η διαδικασία απόκτησης άδειας Ελεγκτή δόμησης αναφέρονται στο ΦΕΚ 252/Β/13-2-2012 και στο ΦΕΚ 465/Β/24-2-2012 δημοσιεύτηκαν οι σχετικές οδηγίες ελέγχου των έργων και των οικοδομικών εργασιών.
Ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός και διενεργείται από διαφορετικό κάθε φορά Ελεγκτή Δόμησης. Οι έλεγχοι διενεργούνται στα εξής στάδια :

α. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ξυλοτύπων , οπλισμού θεμελίωσης και τοιχίων και ελέγχονται το βάθος θεμελίωσης , η θέση του κτιρίου , οι διαστάσεις του κτιρίου και οι αποστάσεις από τα όρια

β. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού και της τοιχοποιίας και αφορά τις εξωτερικές διαστάσεις, το είδος της τοιχοποιίας, την θερμομόνωση, τους εξώστες και την υποδομή των εγκαταστάσεων και

γ. Μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου και αφορά το συνολικό ύψος , τις διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου κλπ.4. Τρόποι τήρησης αρχείου ταυτότητας του κάθε κτιρίου

Με τον Ν 3843/2010 (ΦΕΚ 62/Α/28-4-2010) στα άρθρα 1 έως 4 θεσπίστηκε ειδική διαδικασία ελέγχου της κατασκευής των κτιρίων και καθιερώνονται:

α. η «ταυτότητα του κτιρίου», που περιλαμβάνει ΟΛΑ τα σχέδια και τα δικαιολογητικά καθώς και

β. το «Ηλεκτρονικό Μητρώο» στο ΥΠΕΚΑ στο οποίο αποστέλλεται το σχετικό βίντεο των χώρων και των εγκαταστάσεων του κτιρίου , από την οικεία πολεοδομική υπηρεσία.


5. Αντιμετώπιση της υπάρχουσας αυθαίρετης δόμησης

Για την αντιμετώπιση της υπάρχουσας αυθαίρετης δόμησης ψηφίστηκαν οι Νόμοι 3843/2010 “περί ημιυπαιθρίων” και ο νόμος 4014/2011 . Με τον πρώτο (άρθρο 5) έγινε ένα πρώτο βήμα για την τακτοποίηση των ημιυπαιθρίων χώρων και των χώρων που έχουν αλλάξει χρήση.

Με τον δεύτερο νόμο (άρθρο 24), δόθηκε η δυνατότητα τακτοποίησης των αυθαιρέτων κατασκευών με ή χωρίς οικοδομική άδεια, με την καταβολή προστίμου το ύψος του οποίου εξαρτάται κυρίως από το έτος κατασκευής, την τιμή ζώνης, την χρήση και τα τετραγωνικά του κτίσματος. Ο Νόμος αυτός βρίσκεται ακόμα σε ισχύ (Απρίλιος 2013).

Επίσης απαγορεύτηκε η μεταβίβαση ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης (άρθρο 23).

Η πολιτεία δίνει την δυνατότητα στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων να τακτοποιήσουν τα υπάρχοντα παράνομα κτίσματα , προκειμένου να αποφύγουν στο μέλλον πρόστιμα ή ακυρότητα μεταβιβάσεων. Παράλληλα με την ψήφιση των νέων νόμων που προαναφέραμε πιστεύουμε ότι μπαίνει οριστικά τέλος στην δημιουργία νέας γενιάς αυθαιρέτων.

Συμπέρασμα

Τέλος με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Ν.Ο.Κ.), εκσυγχρονίζεται και αναμορφώνεται ριζικά το υφιστάμενο πλαίσιο παραγωγής κτηρίων. Σε συνδυασμό με τον νέο τρόπο έκδοσης αδειών και την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων, περιορίζεται η γραφειοκρατία , ελαχιστοποιείται η πιθανότητα συναλλαγών και δημιουργούνται οι συνθήκες που οδηγούν στην επίλυση της αυθαίρετης δόμησης.

Στους κύριους στόχους του Ν.Ο.Κ. περιλαμβάνονται:

(α)η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων με την μείωση των ρύπων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

(β) η αύξηση του πράσινου και των κοινόχρηστων χώρων,

(γ) η υποστήριξη του βιοκληματικού σχεδιασμού και

(δ) η δημιουργία «ενεργειακού κτιρίου» πολύ χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

(ε) η «απόσυρση» των ενεργοβόρων κτιρίων παρέχοντας προς τούτο και τα αντίστοιχα κίνητρα (αύξηση συντελεστή δόμησης, κάλυψης, ύψους , όγκου κτηρίου κλπ).

Κλείνοντας θα συνιστούσαμε στους αναγνώστες μας, σε περίπτωση ανέγερσης κτηρίου να τηρούν επακριβώς τα σχέδια της μελέτης και σε περίπτωση αγοράς να ελέγχουν σχολαστικά την νομιμότητα του κτίσματος.

——————————————————————————————————————————————————————————

« | »